الزامات بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات بودجه ­ریزی عملیاتی در نظام آموزش­ عالی کشور بود

ادامه مطلب


مطالب تصادفی